اوبونتوسرور مجازیمدیریت سرورمقالات وب

چگونه LEMP را بر روی اوبونتو ۱۶٫۰۴ نصب کنیم؟

در این مقاله قصد داریم نحوه نصب LEMP  بر روی اوبونتو را با هم مرور کنیم.  فقط به خاطر داشته باشید که منظور از LEMP stack در این مقاله (Linux, Nginx, MySQL, PHP)

است. پس همراه وب ایده باشید.

 سرور مجازی خود را به روزرسانی کنید:

مطمئن شوید که همه پکیج های موجود بر روی سرور مجازی شما به روز است:

 

apt-get update && apt-get upgrade

 حالا Nginx را بر روی اوبونتو ۱۶٫۰۴ نصب کنید:

قبل از نصب وب سرور Nginx، مطمئن شوید که وب سرور دیگری همچون آپاچی بر روی سرور مجازی شما نصب نشده است. اگر وب سرور آپاچی نصب بود آن را متوقف کنید:

 

systemctl stop apache2

و آن را از سرور مجازی حذف نمایید:

apt-get remove –purge apache2

حالا دستور زیر را برای نصب Nginx اجرا نمایید:

 

apt-get install nginx

Nginx را آغاز کنید:

بعد ز اینکه نصب کامل شد، وب سرور خود را آغاز کنید و آن را فعال نمایید:

systemctl start nginx

systemctl enable nginx

می توانید به کمک دستور زیر مطمئن شوید که وب سرور به درستی اجرا می شود یا خیر:

systemctl status nginx

خروجی دستور بالا باید چیزی شبیه دستور زیر باشد:

   nginx.service – A high performance web server and a reverse proxy server

   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)

   Active: active (running)

   Main PID: 5926 (nginx)

   CGroup: /system.slice/nginx.service

           ├─۵۹۲۶ nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on

           ├─۵۹۲۷ nginx: worker process

           └─۵۹۲۸ nginx: worker process

همچنین با دسترسی به http://YOUR_IP  می توانید اجرای درست این وب سرور را تایید کنید.

حالا PHP-FPM را نصب کنید:

دستور زیر را برای نصب  پکیج های ضروری PHP اجرا کنید:

apt-get install php-fpm php-mysql

PHP-FPM را پیکربندی کنید:

بعد از اینکه فرایند نصب کامل شد، فایل پیکربندی PHP را ویرایش کنید و مقدار پارامتر cgi.fix_pathinfo  را از یک به صفر تغییر دهید.

برای یافتن محل فایل php.ini می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

php –ini |grep Loaded

Loaded Configuration File:         /etc/php/7.0/cli/php.ini

ما باید فایل /etc/php/7.0/cli/php.ini را ویرایش کنیم:

vi /etc/php/7.0/cli/php.ini

cgi.fix_pathinfo=0

تغییرات را ذخیره کنید و PHP-FPM را ریستارت نمایید.

systemctl restart php7.0-fpm

وب سرور Nginx را پیکربندی کنید:

مرحله بعدی پیکربندی Nginx برای استفاده از PHP است.

vi /etc/nginx/sites-available/default

server {

        listen 80 default_server;

       root /var/www/html;

        # Add index.php to the list if you are using PHP

        index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

        server_name _;

        location / {

                # First attempt to serve request as file, then

                # as directory, then fall back to displaying a 404.

                try_files $uri $uri/ =404;

        }

        # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000

        #

        location ~ \.php$ {

                include snippets/fastcgi-php.conf;

                fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;

        }

        # deny access to .htaccess files, if Apache’s document root

        # concurs with nginx’s one

        #

        location ~ /\.ht {

                deny all;

        }

}

تغییرات را ذخیره کنید و پیکربندی جدید را تست کنید:

nginx -t

 

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok

nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

وب سرور را ریستارت کنید:

اگر خطایی وجود نداشته باشد، وب سرور به خوبی ریستارت می شود:

systemctl restart nginx

MySQL server را نصب کنید:

پایگاه داده را با اجرای دستور زیر نصب کنید:

apt-get install mysql-server

در طول فرآیند نصب، از شما خواسته می شود پسوردی برای کاربر روت MySQL وارد کنید. مطمئن شوید که از پسورد قوی استفاده می کنید.

MySQl Server خود را امن کنید:

بعد از اینکه فرایند نصب MySQl Server کامل شد، توصیه می شود با  اجرای دستور زیر این فرایند را امن تر کنید:

mysql_secure_installation

توصیه های بیان شده را دنبال کنید.

MySQl Server را استارت کنید:

حالا می توانید MySQl Server را آغاز کنید و آن را در بوت فعال نمایید:

systemctl start mysql

systemctl enable mysql

خوب کار شما تمام شده است.

چگونه LEMP را بر روی اوبونتو ۱۶٫۰۴ نصب کنیم؟
امتیاز دهید
برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن